Oprávnenia a dokumenty

Prevádzkový poriadok miestnej distribučnej sústavy
www.urso.gov.sk

Rozhodnutie o vydaní povolenia na podnikanie v energetike
Dokument PDF

Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu
Dokument PDF

Cenník – predbežné opatrenie
Dokument PDF

Štandardy kvality distribúcie 2023
Dokument PDF

Obchodné podmienky k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (MDS)
Dokument PDF

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy (MDS)
Dokument PDF