Oprávnenia a dokumenty

Prevádzkový poriadok miestnej distribučnej sústavy
www.urso.gov.sk

Rozhodnutie o vydaní povolenia na podnikanie v energetike
Dokument PDF

Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu
Dokument PDF

Cenník – predbežné opatrenie
Dokument PDF

Štandardy kvality distribúcie 2023
Dokument PDF